Cercar en aquest blog

viernes, 30 de enero de 2009

Resum sobre el estudi del cabal, qualitat hídrica i dinàmica kàrstica a la surgència de La Falconera (Garraf)

RESUM CAMPANYA FALCONERA 2006 – 2007.

Durant el 2006 i 2007 el Dr. X.Font (Facultat de Geología de la UB), A. Sanmartí i R. Cano (ambdós de l’Espeleogrup de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, Gavà) van portar a terme una campanya de mostreig a la Falconera, obtenint 17 dades de cabal, 17 mostres d'analítica “in situ” i 10 mostres d'analítica a laboratori, de metalls i elements traça. Amb aquests resultats i tenint en compte que a data de l'edició d’aquest llibre encara s'està redactant el treball, es presenten les següents conclusions:

Cabal:
S'han obtingut valors sensiblement més baixos que els esperats segons els antecedents (500 l/s), el cabal base s'estima entre els 300 i 400 l/s, en els moments de màxim estiaje es redueïx a 250 l/s. Tres dies després d'una tempesta de 22 mm el cabal punta va arribar als 1700 l/s. Les precipitacions mitjanes anuals de l'any 2006 i 2007 són respectivament 362 mm i 469 mm. S'ha estimat un àrea de conca de 20 Km2, càlcul desenvolupat mijançant un balanç hídric on s’estima que la Falconera és la sortida del sistema i amb la premissa que l’escorrentia subterrània, en aquest sector del massís, correspon pràcticament amb tota l’escorrentia.

Qualitat hídrica:
El percentatge mig d'aigua dolça és d'un 80 %. Els resultats de l'analítica d'elements traça revelen puntuals concentracions anòmales de Mo, Mn, Cu i Fe, s’ha de constatar que encara deixen evidència de la vinculació hídrica Abocador – Falconera. Aquesta detecció s'ha realitzat mitjançant analítica molt sensible i les concentracions rares vegades superen els límits legals de toxicitat.

Dinàmica Karstica:
La funció del massís com a imbornal de CO2 no és gens menyspreable i ha de ser considerada en les estimacions de producció de CO2. De manera que segons l'alcalinitat mitja i el volum d'aigua mobilitzada, a l'any s'atrapen 1700 Tn de CO2, equivalent a la producció d'unes 300 persones (segons A.Uriarte 2003, les emissions per cápita a Europa estan entre 2 i 5 tC/any). Les tones de CaCO3 dissoltes s'han expressat en mm/Ka (mil·límetres de sòl dissolt en 1000 anys) i s'ha calculat una taxa de denudació entre 50 i 100 mm /Ca..Aquesta taxa sembla superior als valors esperats segons White (1984) i Yoshimura (1997).

No hay comentarios: